ในการเช่ารถยนต์เพื่อใช้งานสักคัน จําเป็นต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง สามารถดูเพิ่มด้านล่างนี้ หลายคนอาจมีคําถามว่าทําไมบริษัทรถเช่าจึงขอเอกสารหลายอย่างยุ่งยากจัง ทั้งนี้ก็เพราะบริษัทรถเช่า จําเป็นต้องตรวจสอบความ ผู้เช่า ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้เช่าจําเป็นต้องทราบและจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการเช่ารถยนต์ ซึ่งโดยทั่วไปการเช่ารถยนต์จะต้องใช้เอกสารเช่ารถยนต์ ดังนี้

เอกสารเช่ารถยนต์ สําหรับบุคคลธรรมดา

ในการเช่ารถยนต์ ผู้เช่าจําเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการเช่ารถยนต์ ดังนี้

ผู้มีบัตรเครดิต

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่รถยนต์
 • บัตรเครดิต

ผู้ไม่มีบัตรเครดิต

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่รถยนต์
 • สลิปเงินเดือน(ใช้เดือนล่าสุด 1 เดือน) หรือผนังสือรับรองรายได้

ผู้ที่นํารถยนต์เข้าซ่อม

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่รถยนต์
 • ใบรรายการจดทะเบียนรถยนต์องรายได้
 • ใบส่งซ่อม/รับรับรถ ที่อู่หรือศูนย์บริการออกให้

สำหรับนักศึกษา

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่รถยนต์
 • บัตรนักศึกษา
 • ประวัตินักศึกษา

สำหรับนักท่องเที่ยว

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่รถยนต์
 • ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ

เจ้าของกิจการ/บริษัท/นิติบุคคล

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่รถยนต์
 • หนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน

ในกรณีกรรมการบริษัทไม่ได้ใช้งานรถยนต์เอง ขอเอกสารเพิ่ม ดังนี้
1. หนังสือมอบอํานาจ
2. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
3. ใบขับขี่ของผู้รับมอบอํานาจ